Zestawy do nauki Testowane na dzieciach

Brak produktów w koszyku.

Gwarantujemy bezpieczne zakupy
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

GWARANTUJEMY BEZPIECZNE ZAKUPY
0

Regulamin Sklepu Internetowego dydaktyczny.pl

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.dydaktyczny.pl

Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

– mailowo: kontakt@dydaktyczny.pl (w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00);

DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówieniaw przeciągu kilku minut od momentu zaksięgowania płatności, w przypadku płatności natychmiastowej; w przypadku przelewu bankowego w przeciągu dwóch dni (roboczych) od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego
Dni Roboczeoznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Klientpodmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kontousługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony automatycznie w momencie dokonywania zamówienia przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszykusługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem www.dydaktyczny.pl
Regulaminniniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracjausługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy (Sklep)serwis internetowy dostępny pod adresem www.dydaktyczny.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
Towarprodukt cyfrowy dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Zamówienieoświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest
Lando Mata LtdCompany number 14830831

63/66 HATTON GARDEN, FIFTH FLOOR, SUITE 23 LONDON UNITED KINGDOM EC1N 8LE,

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Osoba, która nie zaakceptowała postanowień Regulaminu nie może korzystać ze Sklepu.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu : interaktywnych formularzy, w tym Konta Klienta oraz Koszyka.
 2. Zgodnie z Art. 38. – [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] – Prawa konsumenta. „Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. 
 4. W procesie zamawiania powstaje automatycznie Konto Klienta. Hasło wysyłane jest na adres podawany w czasie tworzenia zamówienia. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 • ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
 1. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, przez aktywowanie przycisków dodawania/odejmowania sztuk lub „Usuń produkt”.
 2. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient zatwierdza swoje dane osobowe w formularzu Zamówienia, a także zatwierdza sposób przesyłki Zamówienia oraz formę płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 4. Po tym momencie, Klient nie może zmienić zamówienia.
 5. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, będących przedmiotem tego Zamówienia, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,  (b) płatność elektroniczna – PayU.
 • CENY I PŁATNOŚĆ
 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. 
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta podawany jest w wiadomości e-mail w przypadku braku zapłaty natychmiastowej); (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.
 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 • DOSTAWA
 1. Towary (produkty cyfrowe) dostępne są od razu po dokonaniu płatności. Towary wysyłane są drogą elektroniczną na podany przez Klienta, w czasie składania zamówienia, adres e-mail.
 • REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Zgodnie z Art. 38. – [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] – Prawa konsumenta. „Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 2/09/2019 r.

Shop Sklep dydaktyczny

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami